Huisregels

Protocol gedragsafspraken

Met enige regelmaat worden we opgeschrikt door publicaties in de media over ongewenst gedrag bij sportverenigingen. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke waarde binnen onze samenleving. Binnen onze vereniging streven wij dan ook naar sportiviteit en respect en gelukkig hebben wij in het KNKV en het NOC-NSF partners die ons bij dit onderwerp ondersteunen en adviseren. Binnen RWA hebben wij gedragsregels opgesteld waarin ook aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Dit protocol gedragsregels is hier te vinden. Hierin gaat het over eenvoudige huisregels, zoals het feit dat het onder alle omstandigheden niet gewenst is om een kleedkamer van de andere sekse te betreden (dit geldt zoals bekend ook voor ouders en andere begeleiders), het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar ook over het gedrag van begeleiders en trainers in relatie tot de aan hen toevertrouwde spelers en het eventuele sanctiebeleid. De in het document beschreven gedragsregels dragen hier uitdrukkelijk aan bij. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich hieraan houdt.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw M.G. van der Ent- Willemsen, huisarts te Rotterdam, heeft zich bereid verklaard om als vertrouwenspersoon op te treden binnen RWA. Op korte termijn plaatsen wij bij de protocollen op de website ook hoe zij bij voorkomende gevallen te bereiken is.

Privacy

Het bestuur van de korfbalvereniging Rood Wit Albrandswaard is verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens van de leden – de leden die jonger zijn dan zestien jaar middels hun wettelijke vertegenwoordiger – de club van vijftig, de supportersvereniging en de leden die door RWA opgegeven zijn aan het KNKV. Het gaat dan om hun persoonsgegevens, bestaande uit voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats en geboortedatum, rekeningnummer en fotomateriaal. Wij gebruiken het mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief en andere informatie. Onze privacyverklaring is hier te vinden.

Contributie

De maandelijkse contributiebedragen bij RWA zijn als volgt:

Senioren (18+)

€ 25,00

A-jeugd (15 t/m 18 jaar)

€ 18,50

B- en C-jeugd (11 t/m 14 jaar)

€ 15,00

D-, E- en F-jeugd (6 t/m 10 jaar)

€ 14,00

Kangoeroes

€ 6,00

Overige leden

€ 8,00

Zaalleden

€ 15,00

 

Bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap en de contributie:

  • Kortingsregeling: Indien 3 personen uit één gezin, wonend op hetzelfde adres, spelend lid zijn van RWA, wordt 10% korting gegeven op de maandelijkse contributie.
  • Het lidmaatschap gaat in nadat u een bevestiging heeft gehad dat de inschrijving is ontvangen. De verplichting tot betaling van de contributie gaat diezelfde maand in.
  • De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor, kunt u vinden op het inschrijfformulier.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen dient te gebeuren vóór 30 april. Dit kan enkel schriftelijk via opzeggen@svrwa.nl.
  • Bij tussentijds opzeggen als lid vóór 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts contributieverplichting tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari van een verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende verenigingsjaar.
  • Peildatum voor de contributie is 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
  • De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en de website.

Vragen met betrekking tot de contributie, kunt u stellen via contributies@svrwa.nl.

Statuten

Een kopie van de Statuten van de vereniging is op te vragen bij het bestuur.